تلفن:09212799505      |      66890689 - 021

شنبه تا چهارشنبه 9-18، پنجشنبه 9-14

مراکز فرهنگی

سینماهای معروف باکو

سینمای بین المللی آذربایجان شرکت (ACIC)

آدرس : خ عزیز علی اف باکو، جمهوری آذربایجان شماره 8

سینمای نظامی

آدرس :جمهوری آذربایجان، باکو شماره 20
سالن های تئاتر باکو

تئاتر امور خارجه جمهوری آذربایجان برای تماشاگران جوان

تئاتر عروسکی امور خارجه جمهوری آذربایجان

تئاتر شهرداری باکو

تئاتر جوانان خارجه آذربایجان

تئاتر عامیانه موسیقی آذربایجان Mugham

تئاتر ایبروس، باکو و مسکو

تئاتر گازاخ امور خارجه
سالن های تئاتر گنجه

تئاتر شعر نظامی

تئاتر درام امور خارجه گنجه

تئاتر عروسکی امور خارجه

تئاتر خارجه شعر
کتابخانه های جمهوری آذربایجان

کتابخانه کودکان امور خارجه جمهوری آذربایجان

کتابخانه ایالتی جمهوری آذربایجان

کتابخانه پزشکی علمی دولت جمهوری آذربایجان

کتابخانه مرکزی کودکان شهر

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کتابخانه مرکزی صندوق

کتابخانه علمی مرکزی

کتاب KLUBU

کتابخانه ریاست جمهوری

کتابخانه جمهوری جوانان

کتابخانه جمهوری خواه علمی کشاورزی

کتابخانه جمهوری خواه علمی آموزشی

کتابخانه جمهوری خواه علمی فنی کتابخانه